سلسله سمینارهای رمز و امنیت شبکه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1397

سلسله سمینارهای رمز و امنیت شبکه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 توسط پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری شاخه دانشجویی انجمن…

View More سلسله سمینارهای رمز و امنیت شبکه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1397