انجمن رمز ایران از کمیته‌های مختلفی تشکیل شده که یکی از آن‌ها کمیته “شاخه دانشجویی” به مسئولیت سرکار خانم دکتر اقلیدس است. هدف از تشکیل شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران، جذب، تشویق و هدایت دانشجویان علاقه‌مند به انجام فعالیت‌های علمی مرتبط با اهداف انجمن رمز ایران در موسسات آموزشی و پژوهشی کشور می‌باشد. برای تشکیل شاخه دانشجویی لازم است یکی از اعضاء هیئت علمی، مسئولیت نمایندگی انجمن را در دانشگاه بپذیرد. شاخه‌های دانشجویی فعال، دارای یک شورای اجرایی 5 نفره هستند که سالانه با رأی مخفی اعضاء شاخه انتخاب می‌شوند. این شورا عهده‌دار مسئولیت اجرای کلیه امور شاخه دانشجویی در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های انجمن رمز ایران با نظارت نماینده انجمن است.

دوره ی کنونی

در دانشگاه شهید بهشتی، در حال حاضر سرکار خانم دکتر اسلامی، مسئولیت نمایندگی انجمن در دانشگاه را به عهده دارند. انتخابات دوره جدید در تاریخ 4 دی 1397 برگزار شد و اعضای شورایی اجرایی مطابق فهرست زیر انتخاب شدند:
سرور شیدانی (رئیس شاخه)، مجتبی گودرزی (دبیر)، میلاد صدیق (مسئول کمیته علمی)، حامد زاهدی فر (مسئول کمیته مالی)، و آرین بنایی (مسئول کمیته ارتباطات).

دوره ی گذشته
شایان ذکر است که انتخابات دوره ی قبلی در تاریخ 96/10/03 برگزار شده بود که بر اساس آن تا یک سال مهناز نوروزی، سرور شیدانی، الناز نادریان، پژمان مقید و میلاد صدیق اعضای شورای اجرایی شاخه دانشجویی انجمن رمز در دانشگاه شهید بهشتی را تشکیل می دادند.