عنوان سخنرانی:  امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیاء
سخنران: آقای محمد بهشتی (دانشجوی دکتری مهندسی برق،دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
زمان: سه شنبه 1 آبان 1397، ساعت 12:30
مکان: دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شهدا، طبقه 5، کلاس 503

 

فایل مربوط به سخنرانی