این صفحه حاوی مطالب وبلاگ گذشته ی شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه شهید بهشتی با نشانی اینترنتی http://sbu-isc.blog.ir/ است.